Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

GASTRONOMIA VASCA, S.A.U. (CIF A48145288)

C/Aritz Bidea 75 Eneperi 13, Belako Industrialdea

48100 Mungia, Bizkaia

944 523 800

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En GASTRONOMIA VASCA, S.A.U. prestamos servizos integrais de catering, hostalería, xestión de comedores e organización de eventos para colectividades.
Por iso, precisamos recoller e utilizar datos de carácter persoal para a axeitada prestación dos nosos servizos e para garantir o cumprimento de obrigas legais sobre seguridade alimentaria, que se concretan nas seguintes finalidades:

 • Xestión administrativa e contable da organización.
 • Xestión de pedidos, elaboración e distribución destes.
 • Garantir a seguridade das nosas instalacións e as persoas que traballan nelas.

Adicionalmente, cando precisamos elaborar dietas especiais, podemos recoller e manexar datos de saúde (relacionados con intolerancias, alerxias, etc.) de menores de idade, todo iso de conformidade coa lexislación sobre seguridade alimentaria e coas debidas garantías que a normativa sobre protección de datos de carácter persoal nos impoñen.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

No caso dos tratamentos de datos realizados a través deste sitio web será o seu consentimento outorgado inequivocamente a través da marcación das casas correspondentes.
Para o resto da nosa actividade, a base xurídica que nos lexitima para o tratamento varía en función das finalidades descritas anteriormente e colectivos de persoas interesadas. Estas bases son:

 • O cumprimento de obrigas legais.
 • A execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.
 • O consentimento expreso das persoas titulares dos datos persoais cando sexa necesario.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Compartimos información con terceiros provedores de servizos que teñen acceso e tratan datos persoais no noso nome cos que establecemos as condicións e requisitos para o seu uso nun acordo; tamén con administracións públicas con competencia na materia.

Fóra deses supostos, non compartiremos datos con terceiros agás por obriga legal.

Por canto tempo conservamos os seus datos?

Os datos non se conservarán máis tempo do necesario para os fins descritos anteriormente, sen prexuízo da conservación que resultase necesaria para o exercicio ou a defensa de potenciais reclamacións e, en todo caso, baixo mandato legal.

Medidas de seguridade

GASTRONOMIA VASCA, S.A.U. comprométese ao cumprimento da nosa obriga de segredo dos datos de carácter persoal. Por iso, adoptamos as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado á información, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, procedan da acción humana ou do medio físico ou natural.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se o responsable está a tratar datos persoais que lles afecten.

 • Dereito de acceso.

Para coñecer se o responsable está a tratar ou non os seus datos de carácter persoal e, no caso de que se estea a realizar o devandito tratamento, obter información sobre as condicións de tratamento.

 • Dereito de rectificación.

Obter a rectificación dos seus datos persoais que sexan inexactos sen dilación indebida; a que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional. Na súa solicitude deberá indicar a que datos se refire e a corrección que hai que realizar. Ademais, cando sexa necesario, deberá acompañar a súa solicitude da documentación que xustifique a inexactitude ou o carácter incompleto da devandita información.

 • Dereito de oposición.

En determinadas circunstancias, pode oporse a que o responsable realice un tratamento dos datos persoais: cando sexan obxecto de tratamento baseado nunha misión de interese público ou no interese lexítimo, incluída a elaboración de perfís.

 • Dereito de supresión («ao esquecemento»)

Pode exercitar este dereito solicitando a supresión dos seus datos de carácter persoal cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

 • Se os seus datos persoais xa non son necesarios en relación cos fines para os que foron recollidos ou tratados doutro modo.
 • Se o tratamento dos seus datos persoais se baseou no consentimento que prestou ao responsable, e revoga o mesmo, sempre que o citado tratamento non se basee noutra causa que o lexitime.
 • Se se opuxo ao tratamento dos seus datos persoais ao exercitar o dereito de oposición en determinadas circunstancias.
 • Se os seus datos persoais foron tratados ilicitamente.
 • Se os seus datos persoais deben suprimirse para o cumprimento dunha obriga legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitaren a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitaren a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

 • Dereito á limitación do tratamento.

Para obter a limitación do tratamento dos seus datos que realiza o responsable, se ben o seu exercicio presenta dúas vertentes:

Pode solicitar a suspensión do tratamento dos seus datos:

 • Cando impugne a exactitude dos seus datos persoais, durante un prazo que permita ao responsable a súa verificación.
 • Cando se opuxera ao tratamento dos seus datos persoais que o responsable realiza en base ao interese lexítimo ou misión de interese público, mentres verificamos se estes motivos prevalecen sobre os seus.

Solicitar ao responsable a conservación dos seus datos:

 • Cando o tratamento sexa ilícito e se opuxera á supresión dos seus datos e, no seu lugar, solicita a limitación do seu uso.
 • Cando xa non precisemos os datos persoais para os fins do tratamento, mais o interesado os precise para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito á portabilidade.

Para reforzar aínda máis o control dos seus datos persoais, cando o tratamento se efectúe por medios automatizados, reciba os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, e poida transmitilos a outro responsable do tratamento, sempre que o tratamento se lexitime en base ao consentimento ou no marco da execución dun contrato. Porén, este dereito, pola súa propia natureza, non se pode aplicar cando o tratamento sexa necesario para o cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable.

Como pode exercer os seus dereitos?

Para solicitar os seus dereitos pode dirixirse por escrito ao seguinte enderezo: protecciondatos@gastronomiabaska.com incluíndo unha copia do seu DNI e o motivo da solicitude ante GASTRONOMIA VASCA, S.A.U.

Pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos se non está de acordo coa atención recibida a respecto dos seus dereitos www.aepd.es


¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
GASTRONOMIA VASCA, S.A.U. (CIF A48145288)
C/Aritz Bidea 75 Eneperi 13, Belako Industrialdea
48100 Mungia, Bizkaia
944 523 800

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En GASTRONOMIA VASCA, S.A.U. prestamos servicios integrales de catering, hostelería, gestión de comedores y organización de eventos para colectividades.
Por ello, necesitamos recoger y utilizar datos de carácter personal para la adecuada prestación de nuestros servicios y para garantizar el cumplimiento de obligaciones legales sobre seguridad alimentaria, que se concretan en las siguientes finalidades:

 • Gestión administrativa y contable de la organización.
 • Gestión de pedidos, elaboración y distribución de estos.
 • Garantizar la seguridad de nuestras instalaciones y las personas que trabajan en ellas.

Adicionalmente, cuando necesitamos elaborar dietas especiales, podemos recoger y manejar datos de salud (relacionado con intolerancias, alergias, etc.) de menores de edad, todo ello de conformidad con la legislación sobre seguridad alimentaria y con las debidas garantías que la normativa sobre protección de datos de carácter personal nos impone.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
En el caso de los tratamientos de datos realizados a través de este sitio web será su consentimiento otorgado inequívocamente a través de la marcación de las casillas correspondientes.
Para el resto de nuestra actividad, la base jurídica que nos legitima para el tratamiento varía en función de las finalidades descritas anteriormente y colectivos de personas interesadas, estas bases son:

 • El cumplimiento de obligaciones legales.
 • La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales
 • El consentimiento expreso de las personas titulares de los datos personales cuando sea necesario.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Compartimos información con terceros proveedores de servicios que tienen acceso y tratan datos personales en nuestro nombre con los que hemos establecido las condiciones y requisitos para su uso en un acuerdo; también con administraciones públicas con competencia en la materia.
Fuera de esos supuestos, no compartiremos datos con terceros salvo obligación legal.

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los fines descritos anteriormente, sin perjuicio de la conservación que resultase necesaria para el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones y en todo caso bajo mandato legal.

Medidas de seguridad
GASTRONOMIA VASCA, S.A.U. se compromete al cumplimiento de nuestra obligación de secreto de los datos de carácter personal, por ello, hemos adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a la información, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el responsable estamos tratando datos personales que les conciernan.

 • Derecho de acceso.

Para conocer si el responsable está tratando o no sus datos de carácter personal y, en el caso de que se esté realizando dicho tratamiento, obtener información sobre las condiciones de tratamiento.

 • Derecho de rectificación.

Obtener la rectificación de sus datos personales que sean inexactos sin dilación indebida; a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. En su solicitud deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección que hay que realizar. Además, cuando sea necesario, deberá acompañar su solicitud de la documentación que justifique la inexactitud o el carácter incompleto de dicha información.

 • Derecho de oposición.

En determinadas circunstancias, se puede oponer a que el responsable realice un tratamiento de los datos personales: cuando sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en el interés legítimo, incluido la elaboración de perfiles.

 • Derecho de supresión (“al olvido”)

Puede ejercitar este derecho solicitando la supresión de sus datos de carácter personal cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 • Si sus datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.
 • Si el tratamiento de sus datos personales se ha basado en el consentimiento que prestó al responsable, y revoca el mismo, siempre que el citado tratamiento no se base en otra causa que lo legitime.
 • Si se ha opuesto al tratamiento de tus datos personales al ejercitar el derecho de oposición en determinadas circunstancias.
 • Si sus datos personales han sido tratados ilícitamente.
 • Si sus datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.

Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

 • Derecho a la limitación del tratamiento.

Para obtener la limitación del tratamiento de sus datos que realiza el responsable, si bien su ejercicio presenta dos vertientes:
Puede solicitar la suspensión del tratamiento de sus datos:

 • Cuando impugne la exactitud de tus datos personales, durante un plazo que permita al responsable su verificación.
 • Cuando se haya opuesto al tratamiento de tus datos personales que el responsable realiza en base al interés legítimo o misión de interés público, mientras verificamos si estos motivos prevalecen sobre los suyos

Solicitar a el responsable la conservación sus datos:

 • Cuando el tratamiento sea ilícito y se ha opuesto a la supresión de sus datos y en su lugar solicita la limitación de su uso.
 • Cuando ya no necesitemos los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • Derecho a la portabilidad.

Para reforzar aún más el control de sus datos personales, cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados, reciba sus datos personales en un formato estructurado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, y pueda transmitirlos a otro responsable del tratamiento, siempre que el tratamiento se legitime en base al consentimiento o en el marco de la ejecución de un contrato. No obstante, este derecho, por su propia naturaleza, no se puede aplicar cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable.

¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Para solicitar sus derechos puede dirigirse por escrito a la siguiente dirección: protecciondatos@gastronomiabaska.com incluyendo una copia de su DNI y motivo de la solicitud ante GASTRONOMIA VASCA, S.A.U.
Puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos si no estás de acuerdo con la atención recibida respecto a sus derechos. www.aepd.es

(Visited 125 times, 1 visits today)