Os autores fan uso de fotografías e outros posibles materiais visuais e/ou audiovisuais na intención de non infrinxir leis nin menoscabar dereitos de autores ou terceiras partes. Se vostede considera que algún aspecto deste sitio infrinxe os seus dereitos, póñase en contacto connosco a través deste mesmo espazo ou no correo electrónico info@comesaudable.com.

As opinións vertidas polos autores e colaboradores son responsabilidade e propiedade dos seus respectivos autores. comesaudable.com non se solidariza nin responsabiliza da exactitude e verosimilitude das opinións vertidas ou artigos publicados na páxina, e declina toda responsabilidade pola utilización que se dea aos mesmos. Igualmente, esta páxina resérvase o dereito de eliminar as mensaxes enviadas á sección de opinións se son consideradas inapropiadas para o contido do sitio. Como norma xeral, enténdense inaceptables e serán inmediatamente eliminados aqueles comentarios que poidan ser considerados spam, así como os que introduzan ou transmitan contidos discriminatorios, racistas, sexistas e semellantes.

No caso de que nesta páxina se dispuxesen enlaces ou ligazóns cara outros sitios de Internet, comesaudable.com no exercerá ningún tipo de control sobre eses sitios e contidos. En ningún caso Come saudable asumirá responsabilidade algunha polos contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningunha desas ligazóns ou outros sitios de Internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Non se permite vincular comesaudable.com desde outras páxinas web sen o permiso escrito dos seus xestores. Pode pedir o permiso no correo info@comesaudable.com. Se desexa vincular Come saudable de forma permanente no seu propio sitio web tamén o pode solicitar no mesmo correo electrónico. Enlácenos.

Todos os contidos deste magazine están protexidos pola lexislación vixente en materia de propiedade intelectual. O emprego dos materiais, incluíndo textos, grafismos, fotografías e/ou facsímiles de documentos sen a previa autorización expresa do seu propietario legal infrinxe a Lei e poderá ser denunciado ante os Tribunais.

comesaudable.com é un magazine propiedade de Gastronomía Vasca S.A., que forma parte de GB Corporación.


Los autores hacen uso de fotografías y otros posibles materiales visuales y/o audiovisuales en la intención de no infringir leyes ni menoscabar derechos de autores o terceras partes. Si usted considera que algún aspecto de este sitio infringe sus derechos, póngase en contacto con nosotros a través de este mismo espacio o en el correo electrónico info@comesaudable.com.

Las opiniones vertidas por los autores y colaboradores son responsabilidad y propiedad de sus respectivos autores. comesaudable.com no se solidariza ni responsabiliza por la exactitud y verosimilitud de las opiniones vertidas o artículos publicados en la página, y declina toda responsabilidad por la utilización que se les dé a los mismos. Igualmente, esta página se reserva el derecho de eliminar los mensajes enviados a la sección de opiniones si son considerados inapropiados para el contenido del sitio. Como norma general, se entienden inaceptables y serán inmediatamente eliminados aquellos comentarios que pudieran ser considerados spam, así como los que introduzcan o transmitan contenidos discriminatorios, racistas, sexistas y similares.

En el caso de que en esta página se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, comesaudable.com no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso Come saudable asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

No se permite vincular comesaudable.com desde otras páginas web sin el permiso escrito de sus gestores. Puede pedir el permiso en el correo info@comesaudable.com. Si desea vincular Come saudable de forma permanente en su propio sitio web también lo puede solicitar en el mismo correo electrónico. Enlázanos.

Todos los contenidos de este magazine están protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. El empleo de los materiales, incluyendo textos, grafismos, fotografías y/o facsímiles de documentos sin la previa autorización expresa de su propietario legal infringe la Ley y podrá ser denunciado ante los Tribunales.

comesaudable.com es un magazine propiedad de Gastronomía Vasca S.A., que forma parte de GB Corporación.

(Visited 191 times, 1 visits today)